Installera övervakningskamera i egenskap av företag – att tänka på

Funderar du som företagare att installera en övervakningskamera? Det finns många riktlinjer att följa och frågor att besvara innan en installation har laglig grund – här ges några saker att tänka på.

  • Företaget är ansvarig för att dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen följs.
  • Dokumentera ändamålet mer er övervakningskamera och värna om den personliga integriteten, övervaka inget som inte behövs övervakas.
  • Lagra materialet säkert och spara det så kort tid som det bara går.

Övervakningskamera hos företaget – följ lagen!

Som företagare måste du följa dataskyddsförordningen (GDPR) och kamerabevakningslagen, det är upp till dig som företag att ta reda på det och göra de ändringar som krävs för att uppfylla kraven.

Det måste finnas ett godkänt ändamål med en övervakningskamera, när ändamålet är satt går det inte att ändra i efterhand. Det går inte att syftet med övervakningen var att minska snatterier för att sedan ändra till att analysera butikens kundström.

Gör en analys av ert intresse och jämför med det intrång i den personliga integriteten som en övervakningskamera skulle medföra för de människor som fångas på film. Ert intresse måste även ha saklig grund, det betyder att om ni vill minska skadegörelse så finns det ett intresse i att ha en övervakningskamera på en plats där skadegörelsen faktiskt sker – och inte där den inte gör det.

Det hänger ihop med att materialet som samlas in inte får tittas på av obehöriga och inte heller i annat syfte än för ändamålet med er övervakningskamera. Det betyder till exempel att när du som kassapersonal blir filmad så får inte din chef titta på det inspelade materialet för att kontrollera din arbetsinsats, skulle du dock ha blivit utsatt för brott eller att ett brott skett och polisen finner det intressant att titta på materialet har de som brottsbekämpande myndighet rätt att göra det.

Som företag är det också viktigt att lagra materialet säkert och att inte spara det längre än vad som är nödvändigt. Ha som utgångspunkt att spara inspelningen i tre dagar, för längre tid måste ni motivera varför. Inget som inte behöver filmas ska göras det, det gäller både rumsligt men också tidsmässigt.

Sist men inte minst måste de som blir bevakade informeras om att de blir bevakade, till exempel genom tydliga och väl synliga skyltar med nödvändig information. Mer information om detta finns att läsa på Datainspektionens hemsida!